فرمت پست: نقل قول

بهره مندی از جدیدترین و جامع ترین نظریات حقوق دانان بزرگ و رویه های قضایی کاربردی حقوق مدنی ایران مورد استفاده و تائید استادان برجسته حقوق مدنی، دانشجویان حقوق و داوطلبان آزمونهای حقوقی علی الخصوص وکالت، قضاوت، سردفتری، کارشناسی ارشد و دکتری

در حال بارگذاری ...