آدم می گه:

اگرخواسته باشیم کل مقررات آیین دادرسیی مدنی (آدم) را در دو واژه خلاصه کنیم باید بگویین آدم راحع به «اصول» و «مقررات» صحبت می کند. اصول آدم در مواد 1بیشتر بخوانید

چرا آیین دادرسی مدنی 3 تاست؟ آیین دادرسی مدنی 1 و 2 و 3

کل مقررات آیین دادرس  مدنی پیرامون سه واژه «آیین » «دادرسی» و «مدنی » است که در فایل فوق فلسفه هرکدام تشرح شده است و چرایی آیین دادرسی مدنی 1بیشتر بخوانید

چرا در دانشگاه حقوق تجارت 4 عنوان و حقوق مدنی 8 عنوان و آیین دادرسی مدنی 3 عنوان است؟

  بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 13/2/1311 ماده 1-  تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی‌ قرار بدهد. ماده 2-  معاملات تجارتی از قراربیشتر بخوانید

dfghfdghgfhg
در حال بارگذاری ...
Shopping cart0
There are no products in the cart!